جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 42
021-62872
Minarine 1k

مینارین یک کیلویی مینارین یک کیلویی

  • مخلوط چربی گیاهی و چربی حیوانی

  • رنگ سفید

  • کم شیرین

  • بسته بندی 1 کیلویی نایلونی

  • جعبه های 10 کیلویی