جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Minarine Arvanagh

مینارین ارونق مینارین ارونق

  • مخلوط چربی گیاهی و چربی حیوانی

  • رنگ سفید

  • کم شیرین

  • بسته بندی 5 کیلویی نایلونی

  • جعبه های 10 کیلویی